Sjpringe

Tekst: 
Martin Gulpen
Muziek: 
Martin Gulpen
Artiest: 
Martin Gulpen
Plaats: 
Cadier en Keer

Refrein:
Sjpringe, sjpringe, sjpringe achterein
Sjpringe, sjpringe, sjpringe vèn iech fijn
sjpringe, sjpringe, sjpringe op en neer
jao zoe geit dat heej beej ós in Keer.

Iech been toch geine Hollender of 'ne Chinees
Iech weit waal oe iech sjpringe moot op 'n hiel groet fees,
ès 't in 'ne kaffee of ès 't op e plein,
Dan weit iech wie iech sjpringe moot dat ès toch zoe fijn.

Iech waor get roond aan't lore ès heej noe get te doeën
zien die lui-j aon't sjpringe of blieve ze dao mer sjtoeën
iech zek uuch goej die bein mer los sjpring mèt ós mèt
Loor dao kump 't vuurbeeld aan doot noe mer mèt ós mè

Drei daog gaon iech weer sjtappe tot miedde in de nach
dat ès de vastelaovend oe iech op höb gewach
Pak iech miech e maske en zèt e mötske op
dan kèn iech weer goeën feeste en kom iech neet mie stop.