SJTAMELE

Tekst: 
Etienne Conemans & John Jansse
Muziek: 
Huub Eussen
Artiest: 
De Dörpsgekke
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2006

Koeplet 1
De zate hermenie va Heële kump d’r aa
Vier sjpieële waal get valsj mè ginne sjtuurt zich d’raa
Vier zörge vuur de sjtumming en vier zörge vuur plezeer
En es vier langs gónt sjoenkelt Heële op en neer
Ich kiek ins noa de ziekank en jóng wat zoog ich doa…
Doa sjtóng ‘t sjoeënste meëdje en ich kroog doe ginne oa oa oa oa oaaaaaaam

Refring
Ich goa sjtamele en zjwete es ich dich doa noe zieë sjtoa
Mit dat roeëd gesjtriepde peksjke en die vlechsjkes in ‘t hoar
Ich verdrink da in dieng oge die ech gluije va plezeer
Kiek ich razel noe alwer
Ich koam dich teëge, doe lachs verleëge
Mè noa d’r vasteloavend kriege vier d’r Zeëge
Vier dónt noe alles same en vier blieve óch bei-ee
Vingse dat, vingse dat gee good idee?

Koeplet 2
De zate hermenie va Heële kump wer d’r aa
Ich sjpieël da neet mieë mit mè loop d’r hingeraa
Vier hant noe óch twieë kinger en die zint al joare lid
En mit d’r vasteloavend gónt ze ummer mit
D’r Jan deë sjleet triangel, ‘t Lies blieës de tromboan
Ich wool dat ich kós mit doeë mè ich han ja ginne oa oa oa oa oaaaaaam

Refring
Ich goa sjtamele en zjwete es ich dich doa wer zie sjtoa
Mit dat roeëd gesjtriepde peksjke en die vlechsjkes in ‘t hoar
Ich verdrink da in dieng oge die ech gluije va plezeer
Kiek ich razel noe alwer
Ich koam dich teëge, doe lachs verleëge
Mè noa d’r vasteloavend kriege vier d’r Zeëge
Vier dónt noe alles same en vier blieve óch beijee
Vingse dat, vingse dat gee good idee?

Ich goa sjtamele en zjwete es ich dich doa wer zieë sjtoa
Oane teng mè mit rolator en ee pleksjke um dieng hoar
Doe has sjtaar òp dieng oge, te vöal hoare in ’t gezich
Óndanks dat, leve sjat haot ich va dich!
 

Hoort bij: