Sjun is os Kirchroa

Tekst: 
J. Geilenkirchen
Muziek: 
Herman Rutten
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1984

Wat is 't sjunste op dis welt, woa vingste sjpas vuur wennig jeld?
Woa sjiengt de zon vuur jiddes kink, woa bloast 'ne frissje leëvenswink?
Woa maat me jinge ongersjeet in wat me is of deed ?

Zukste jeluk en vings 't nit, dat maachste döks in 't leëve mit.
Woaste da jees en woaste sjtees, uvveral felt der leëvensjees.
Zuk dan de zon en jun op jank, noa die sjun plaatsj in 't land.

Refreng:
Sjun is os Kirchroa, de plaatsj woa iech jeboare bin.
Sjun is os Kirchroa, de sjtad woa iech zoeë sjtoots op bin.
Du mie Kirchroa, du liks miech an 't hats.
Du bis mieng heemet, du bis miene schats.
Du bis mieng heemet, du bis miene schats.