Sjupjek

Tekst: 
H. Bischoff
Muziek: 
H. Bischoff
Artiest: 
Sjupjek
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1994

Refreng:
Jaa, vier zunt sjupjek, dat is ós aa tse zieë.
Woa jet tse viere is, doa zint vier noeëts tse sjpieë.
Wat angere dinke is ós allelee, vier maache sjpas en drinke ós nog ee.

Mit vasteloavend is de tsiet dat vier ós losse joa.
De zörje weëde vier da kwiet, d'r joeks deë is dan doa.
Tsezame maache vier plezeer en houwe op de kis.
Doabij ee lekker jleësje beer, dat sjmaacht ós, jans jewis.

D'r troeb deë is 't janse joar op jidder fes paraat.
Besjteet bij ós ooch jee jevoar dat inne op ós waad.
En kunt de tsiet va karneval dunt vier ee sjupje dróp.
Da bieëft de janse Rodahal, sjleet durch bij ós d'r sjtóp.