Superjeile tsiet

Tekst: 
Muziek: 
Brings ('Superjeile Zick')
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Maach nog ins die tieëk óp, ´t is nog nit jedoa.
Kóm drieën die tsap óp, iech wil nit óp heem a joa.
Iech ken e paar meëdsjer, die hant jenauw wie vier.
Zin óp ing Party en dat jiddes kier.

Kóm maach jinne striet hei, maach noen jinne sjtres.
Vier zunt óch jans rui-ieg, maache jinne 'dris'.
E bisje jet sjwame, jet drinke en dan.
Vange vier hei mit die meëdsjer, tse danse aa.

Refrein:
Nè, nè, wat woar dat doch vruier ing 'superjeile' tsiet.
Mit troane in de oge loer iech ummer tseruk.
Keël wat sjpil iech vuur rol, veul miech hoaf zoeë dol.
Mar dis naat wees iech nit, wie 't wieër zal jon.

't Weëd ummer sjpieëder, boese weëd 't kloar.
Vier zitse tsezame, dat vilt ós jaar nit sjwoar.
't Is jenauw wie vruier, iech wil óp heem a joa.
Doa vingt 't aa tse sjneie, Aujoes, 't is nit woar.

't is doch jans ejalieg, of iech hü umval.
Of iech nog sjnakke kal don, of alling nog 'lal'.
'Volwase' weëde kan iech óch mörje nog.
Lanksaam weëd 't hei jemuutlieg, vier blieve dóch.