't Betste sjtuk

Tekst: 
Arno Ypelaar
Muziek: 
Arno Ypelaar & Harry Schaeps
Artiest: 
D'r letste Sjrai
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1999-2000 - Weerwaas Studio's Landgraaf
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Refrein:
Iech han de sjunste vrauw van de janse welt,
't betste sjtuk, wie 't miech jans jevilt.
't Is ezoeë jód, iech bin 'm jaar nit weëd,
drum wil iech 'm toesje vuur e verke of e peëd. (2x)

Iech han ja nuus tse klage, iech han 't ja zoeë jód.
En doabij mós iech zage, iech kóm óch nuus tse kót.
Mieng vrauw, dat is 't betste sjtuk, wat wil iech dan nog mieë ?
Iech wees 't nit, iech wees 't nit, doa mós doch nog jet zieë.

Nit dat me an e peëd jet hat, dat sjteet mar óp d'r sjtal.
Jenauw zoeë wie dat verke, óch dat is sjtomme kal.
Mieng vrauw, dat is 't betste sjtuk, wat wil iech dan nóch mieë ?
Ee dink wees iech zicher, me mós tsevreie zieë.

Refrein:
Doe hast de sjunste vrauw van de janse welt,
't betste sjtuk, wie 't diech jans jevilt.
't Is ezoeë jód, doe bist 'm jaar nit weëd.
Joa, doe bist 't verke en zoeë sjtom óch wie e peëd.

Refrein:
Iech han de sjunste vrauw van de janse welt,
't betste sjtuk, wie 't miech jans jevilt.
't Is ezoeë jód, iech bin 'm jaar nit weëd.
Joa, iech bin 't verke en zoeë sjtom óch wie e peëd.