't broen kafeeke

Tekst: 
Harry Winthagen
Muziek: 
Harry Winthagen
Artiest: 
Harry Winthagen
Album: 
Harry Winthagen - 'Harry Winthagen'
Plaats: 
Schin op Geul

's-Zóndes 'sjmörges nao de Hoëmes kóm ich mit mien vrung biejein.
Want veer weite woa 't good is: in 't kafeeke aan 't plein.
Jao dan drinke veer e pilske same mit d'r kastelein.
Ónger 't toepe en koajónge rope veer: 'ober gaef ós ein'!

Is 't kirmes in oos dörpke, trèkke veer mit de groate broonk.
En daonao in dat broen kafeeke tref zich dan weer awt en joonk.
Jao dan drinke veer 'n aelske, want dat vinge veer gezónd.
't Orkes sjpeelt e flot welske en veer danse vroalek rónd.

Refrein:
In dat broen, broen, broen kafeeke vergaet ich al mien zörg en leid.
Jao in dat broen, broen,broen kafeeke ving ich de gezelligheid.
In dat broen, broen, broen kafeeke bin ich noats, nae noats allein.
Want in dat broen, broen, broen kafeeke bin ich vrund mit ederein.