't Busj-je in ham

Tekst: 
Paul Hermans
Muziek: 
Paul Hermans
Artiest: 
Album: 
'Kirchroa, ós Hemetsjtad'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Ós sjtadspark is de muite weëd;
Aod Eresjting is óch jet weëd.
Rolduc ós audste monument,
jiddes kink óp de welt dat kent.
Ejale woa iech jon óp-aa,
iech denk marummer doa aa.

Refrein:
In dat busj-je in Ham ee kapelsje sjteet.
In dat busj-je in Ham mennieg peersje nog jeet.
In das busj-je in Ham doa verjeest me nog de welt.
Dat darf Kirchroa noeëts mieë verloare joa.
Nit vuur jood en jeld.