't hetske va heële

Tekst: 
René Hellenbrand
Muziek: 
Jo v.d. Laarschot
Artiest: 
Lex Kockelkoren
Album: 
'De leedjes 2003' - de Winkbülle CD01MMIII
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
2003

't Sjoeënste va Heële, dat is nit 't geld,
evvel ózze eëzel, doarum drieënt zich de welt.
Hei carneval viere, ja, drei daag da lank,
da weëd ginne lestig en óch ginne krank.
Da weëd dan gesjoenkeld mit inne lach,
de hank zich gegeëve, óch wiet in de nach.

Refrein:
Heële, mie Heële, ich haot zoeë va dich,
doarum gon ich mich ee drinke in 't hetske va dich.
Hei is 't gemuutlig, hei veul ich mich good.
D'r Heëlesje wink zit mich in 't blood.

De meëdjes va Heële die ziest dich da sjtoa.
Doe veulst in die hats, joa, mit die wil ich goa.
En dees doe da sjanse, lieëtst doe dich ins goa,
dan lieët dich zoeë meëdje gans zieëker nit sjtoa.
Ze kriege gans zieëker ee mülke va mich.
Hei meëdje va Heële, helst doe óch va mich ?

't Hetske va Heële is ózze plei.
Hei kom op, Pancratius, zets dich derbei.