't Hochstenbachlidsje

Tekst: 
't Darf jinne naam han
Muziek: 
't Darf jinne naam han
Artiest: 
't Darf jinne naam han
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2002

Refrein:
Doe has d'r hód jód, doe has d'r hód jód,
óch al sjteet deë hód diech wie ing vót.
Doe has d'r hód jód, doe has d'r hód jód.
Oane hód dees doe diech vöal tse kót.
Mit inne hód of e hudsje op d'r kop,
sjtees te ummer jód en sjiek dróp.

't Jieët hud um nao tse kiekke of alling mar vuur d'r tswek.
't Trix hat janse sjiekke, jinne hód is dem tse jek.
Ne hód is um tse drage of deë noen sjteet of nit.
Vier kanne rui-ig zage, mit inne hód tsels-te pas mit.
D'r sjpeiel jieëft diech d'r bewies, inne hód deë sjteet diech jód.
Drum zing mit ós 't lidsje, tser ieëre van d'r hód.

Inne hód vuur bij 't hoeëgstsietskleed en e hudsje vuur de sjpas,
inne deë bij d'r antsóg sjteet of bij inne sjieke jas.
D'r Mai-jong mós inne sjtrue hód han went heë zieng rungde maat.
D'r tseliender van d'r sjutseman likt al jaore-lank paraat.
Ne hód is doa vuur jiddere kop mit krolle of ing plaat.
D'r pap, deë deed d'r tiesj-óp óp, de mam dreëet d'r hoave jaad.