't ieësjte muulsje

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
D'r Allerieësjte Kirchröatsjer Kanister Kloeb & De Jonge va Banneux
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1989

Refreng (2x):
't Ieësjte muulsje va diech mie Wielsje,
iech sjmiltset voet wie sjokkelaat, doe has miech jants verrukt jemaat.
't Ieësjte muulsje va diech mie Wielsje,
dat woar vuur miech, wie me dat zeët, d'r Hemmel oppen eët.

Jepuutsjt weët op de jantse welt en, jodsjedank, dat kost jee jeld.
Ja, puutsje is ezoeë jezonk, 't jeet besjtimt va monk tse monk.

En biste krank of haste leed, ezoeë dat jenne diech versjteet,
ja, jong, da los diech zieë jezaat, doe has werm veul tse lang jewaat.