't jelender

Tekst: 
Ummer d'r Neaver
Muziek: 
Ummer d'r Neaver
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade

Va jongs aaf bin iech jroesjebraat, mit vasteloevand vierre.
Me neumt miech heem d'r vatseloavendssjpetsiejalist.
Iech han zoe mennieje rausj jemaat, dem iech nit kan verliere.
Joa ummer houw iech loestieg op de kis.
En wen iech da op heem a jon, en iech sjlis sjtil de duur,
dan is doa bei de trap ummer, ee sjtimsje dat iech huur.

Refrein:
Hot diech an 't jelender vas, wenste ee tse vöal op has.
Den doe wits: jeet 't nit jod, vilste vleddieg op de vod.
Hot diech an 't jelender vas, wenste ee tse vöal op has.
Den 't wiechtiegste dat is, datste murje bei os bis.

En is me inne jouwe daag durch Kirchroa an 't sjpatseere,
en truft me zoenne richtieje karnevalstoerist,
deë nit jod Kirchröatsjer plat versjteet, mer 't viere wal wil liere,
da junt vier bis de letste duur ziech sjlist.
En wen heë da jód mui is, en heë noa bed wil joa,
de wunsj hem ing jouw naatsrouw tsouw en jef hem dizze road.