't Katrieng mit der nuië loek

Tekst: 
H. Keulen
Muziek: 
H. Loop
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1949

De jantse sjtroas sjteet op der kop: Zaag, haste 't ooch jehoeët ?
't Katrieng dreat der nuië loek, leuft mit de naas in loeët.
Ee jraas-jreun kleed mit blomme dri, dat hingt 'm un-je lief.
En went 't ee trottoir aafjeet, da hingt der zoom in zief.

Refrein:
Zaag haste 't och jezieë, 't Katrieng mit der nuië loek.
Noe kiek ins wie 't drieënt, 't leuft jraad wie ing kloek.
Zaag haste 't och jezieë, 't Katrieng mit der nuië loek.
Noe kiek ins wie 't drieënt, 't leuft jraad wie ing kloek.

En went 't Trieng sjpatseere jeet, sjteet alles a-jen duur.
Da zeat 't Lies: 't Sjtung 'm net, went 't nit zoeë maajer wuur.
Woa kunt dat an dea sjunne sjtoaf, 't hat angesj jinne tsents.
Dat is besjtimt jet van 't Duutsj, inne kilo tieë an jrents.

Hai het mar nit zon sjrieëkels-bee, jet wie inne boeëne-sjtek,
da dung dat sjoaf ziech dat nit aa, da dung 't nit zoeë jek.
Mar went 't Trieng bij hön bliet sjtoa, zeat sjmaich'lend da 't Zet.
Dea jekke, jekke moeëde doch, mar diech sjteet 't jants net.