't Möpje

Tekst: 
Henk Struver
Muziek: 
Jan Langen & Henk Struver
Artiest: 
De Sjtechneëlsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1988

Mit 18 joar, doe zooch iech diech sjtoa,
en iech vroaget: ' Wilst doe mit miech joa ? '
Ing janse tsiet zunt vier noen al bij-éé,
zoeë-éé wie diech des jieëd ut mer éé.

Refreng:
Denn doe bis mie lekker möpje, iech sjtriech diech óp ut köpje.
Ja, zoeë lekker sjtuk jieëd ut mer ing moal óp dis welt.
Iech zal diech noeëts verjèsse al zunt vier òd en versjlesse.
Vuur jéé jood los iech diech los, dat is wat ós tsezaame helt.

Meanieg angert hat miech áá-jelaacht,
doa-oes han iech miech noeëts jet jemaat.
Iech blief và diech, dat is jans jewis,
umdats doe doch ut sjönste bis.