't meëdje va heële

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Mistery
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refrein:
't Woar ee meëdje va Heële en inne Kirchröadsjer jong.
Och wat kan 't óch sjeële, wat vuur lidje me zong.
Den 't woar vasteloavend en de sjtiemmoeng woar bong.
Vuur dat meëdje oes Heële en deë Kirchröadsjer jong.

't Woar vasteloavend, al woar óp de bee,
d'r maat zoog ram sjwats van de lü.
'ne jong en ee meëdje die koame bijee,
ze róffete ALAAF en nit huu!
Uur weest wie dat jeet, ze koame och doa
en al die sjlauw vroage die koame doanoa.

Ze hauwe ziech krèje, noen zouwe ze 't krieje,
den jidderinne hauw wal inne road.
Va Heëlensje sjtuut en Kirchröadsjer sjtoots,
va Winkbül en tsoat bliet bij tsoat.
Uur weest wie dat jeet, 't is alles allee,
Heële en Kirchroa zunt mit karneval ee.

Ze woeëne noen óp Sjevemet
en Parksjtad is hön hemet.