't Miem hat kiem

Tekst: 
Cas Sprokel
Muziek: 
Cas Sprokel & Willy Scheren
Artiest: 
Regina Kemp
Album: 
'Kirchroa, ós Hemetsjtad'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1983

't Kieme weët zoeëjeer jedoa, bij òs i Kirchroa.
't Is ee sjpel vuur oad en jonk, dat helt ja zoeë jezonk.
't Miem, dat deed òch jeer dra mit, verlizze deed 't nit.
En went 't werm eng kaat vol hat, da ruft 't in 't plat ...

Refreng:
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han de bètste kaat.
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han kiem, ruft 't Miem.
Iech han d'r pries jemaat.

Zoeë jeet dat noen, wèch in wèch oes, 't Miem is oes jen hoes.
't Kieme sjteet ja bovena, doa keumpt jee minsj höar dra.
't Miem, dat jeet doa jants drin op, 't hüet ja nit mieë op.
Bis dat 't werm de kaat vol hat, da ruft 't sjtoots, ja dat ...