't Miemmie mit de tsiem

Tekst: 
Maurice Hinzen
Muziek: 
Ivo Damen
Artiest: 
K.K.K. De Sjtechneelsjer
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2005

Refrein:
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem,
sjnaaft het op dat dink dan is 't kiem.
mit de rau is 't vuurbei , den 't miemmie is werm hei.
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.

als kling kink zoos 't miemmie bij d'r opa op d'r sjoeës,
d'r opa kieket mit hem noa jet foto's oes eng doeës.
'opa wat is dat hei?' en heë loeret noa 't miem,
doe zaat d'r oop 'dat is de oma mit de dikke tsiem'.
't miemmie woeëd va vraüd jans loeës,
'wat is die dikke tsiem wus jroeës!'

Refrein:
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem,
sjnaaft het op dat dink dan is 't kiem.
mit de rau is 't vuurbei , den 't miemmie is werm hei.
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.
sjnaaft het op dat dink dan is 't kiem.
huit 't miemmie op 't vel , ruft d'r zaal: 'wat is dat hel!'
paaf , doa kunt 't miemmie mit de tsiem.

't leëve van 't miemmie sjtòng va doe aaf op d'r kop,
d'r janse daag jerepeteert en nog ee sjupje d'rop.
't voeze van 't miemmie hau 't vel versjangeleerd,
doe hat d'r opa mer jans flot de tsiem jerepareerd.
't miemmie sjtroalet va jeluk,
'iech han mieng dikke tsiem tseruk!'