't Miets

Tekst: 
F. Schepers
Muziek: 
C. Herwegh
Artiest: 
De Roda Zenger
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2004

Refrein:
Miets, huur óp tse zinge, huur ins óp mit dat jesjrai.
De jlazer óp de tieëk, die sjtunt óp sjpringe, zoeëjaar d'r porselai.
Huur noen óp mit dat jekwiek, 't is de allerhuugste tsiet.
't Sjtunt jing lü mie an de tieëk, d'r wieëd, deë jeet fajiet.

't Miets jong noa de moezzieksjoeël umdat 't zinge wool.
Mar went 't Miets d'r monk ópdong, vool alles van d'r sjtool.
De sjtiemmoeng waor óp eemoal voet, wat woar dat e sjandaal.
En wie óch nog 't lit oes vool, doe zong d'r janse zaal:

Bij ós doa woar e sjutse-fes, de moezziek woar al doa.
't Miets, dat hauw bij ziech jedaad, doa mós iech zinge joa.
Noen zunt vier hei i Kirchroa doch tsemlieg vöal jewend.
Mar wie 't Miets de buun ópjong, doe zong de janse tent: