't Muilke

Tekst: 
J. Pletzers
Muziek: 
Desiré de Pauw
Plaats: 
Maastricht

Pie dee helt zoe vaan e muilke
Dao steit heer veur bekind
Wangskes met e lekker kuilke
Dat is veur haom 't ind
Heer pak haor bij 'n hand
En vraog daan hiel charmant....

Refrein:
Och geef miech toch ei muilke sjat
En laot diech toch 'ns goon
Dat maak miech ech gelökkig sjat
Kom laot miech noe neet stoon
Veur diech goon iech door dik en dun
Joa muilkes geve is gein zun!
Och geef miech toch ei muilke sjat
En loat diech toch 'ns goon!