't pötje en 't dèkkelsje

Tekst: 
Janssen & Meijers
Muziek: 
Janssen & Meijers
Artiest: 
Ummer d'r Neaver
Album: 
Ummer d'r Neaver - 'De ing zie, de anger zie' - Weerwaas
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1998

Refreng:
Op jiddes pötje past ee dekkelsje.
in jidder sjtopkontakt jeet ee sjtekkersje.
Zoe wie d'r Joep huët bij d'r Maat,
zoe bin iech vuur diech jemaat.
Op jiddes pötje past ee dekkelsje.

Iech wis nog jants jenauw, de ieësjte kieër dat iech diech zoog.
Iech kieket ens jans effe um miech hen,
iech zoog wal hónget kloone sjtoa en doe sjtongs doa tusjenin.
Joa zoejet sjuns hauw iech nog zoeëts je-zen.
Doe koët iech 't nit losse en laat miech op de loer.
en wie doe jenne kieket, zaat iech diech sjtil in 't oer.

Doe vongst doe aa tse laache en doe, doe voolst miech um d'r hòs.
Tse zaame sjpronge vuur ee loch in loët.
Iech wos 't woar jekoome, wie 't werm koome moët.
Doe woorst derjinnije dem iech houw jezoët.
En wil nog enne wisse, wie dat noen mit ós is,
dem kenne vuur da zaage, dat ee dink zicher is.