't poeffele Bella

Tekst: 
N. Ploum
Muziek: 
N. Ploum
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refreng:
't Bella, Bella, Bella, dat hat poeffele doa kans doe va moffele.
Doa kans doe van moffele,
't Bella, Bella, Bella dat hat poeffele doa kans doe va moffele.
Doa jees doe van op.

't Bella, der Joep en de tant en der nonk, de kinger en de kats,
die haode van ëse en drinke, hant och jeer jet a jen hats.
En is 't da vasteloavend mit sjpektakel en tamtam.
Dan esse vier dat esse vier de poeffele van de mam.

't Bella dat sjteet in de kuche en deet de heffe in der deeg.
De proeme en och de roziene sjtunt al monde in de weech.
't Bella zieng poeffele zint besjtimd de muite um tse zieë.
Die poeffele ,die poeffele die sjmaache dan och noa mieë.