't Retsept

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Roda-zangers, Wurmtaler Dameskoor, Hanny Tholen, Niek Ploum, John Quadflieg
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète' - Dureco Holland CD10.11.76
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1977

Refreng:
't Allersjunste meëdsje en ne jantse bül vol jed,
ja, dat hat deë man jefeld, ja dat hat deë man jefeld.
't Allersjunste meëdsje en ne jantse bül vol jed,
ja, dat hat deë man jefeld, ja dat hat deë man jefeld.

D'r pap deé woar al joare mit de nerve an de jang.
't Jantse hoes woeët jek zoeë-jaar de mam die woeët al bang.
Op ee-moal koam der dokter en versjrievet ee retsept.
Dat woar waal nit tse leëze mar der pap woeët ópjepepd.

De jantse noabersjaf die sjtaunet jidder daag nog mieë.
Der pap deë hool ziech mónter en der pap deë hool ziech vrieë.
En jiderinne vroaget hem wie has doe dat jedoa.
Dan zaat heë doavuur móts doe effe noa der dokter joa.

Dat doeret noen al monde en der dokter woar kapot.
Hai heë dat nit jesjrève, jong da wuër nog alles jód.
Durch land en lü jedrage en 't woeët doavan jerept.
Dat heë ziech hai versjrève an dat zelfde retsept.