't Sjpetaal

Tekst: 
Gerard Heijltjes
Muziek: 
Gerard Heijltjes
Artiest: 
Album: 
'Kirchroa, ós Hemetsjtad'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Hant vier e bis-je pieng, da junt vier noa d'r dokter.
Da zeët deë leve miensj, doe móts mar noa 't sjpetaal joa.
Deë bliend-derm mós eroes, ze mósse an diech sjnie-je.
Al maachs doe óch ing voes, ze zalle diech waal krie-je.

Vier kranke hant 't net, vier broeche nit tse wirke.
Vier ligke plat in bed en zunt bauw an't versjnirke.
Mar eemoal kunt de tsiet dat vier werm junt óp heem aa.
Da zunt ze ós hei kwiet, dat is de sjunste tsiet.