't Sjtuute Fieng

Tekst: 
Nico Ploum
Muziek: 
Nico Ploum
Artiest: 
Nico Ploum
Album: 
Nico Ploum - ' Vuur Kirchroa Zinge '
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Refreng:
O mamma kóm, o mamma kóm, kiek ins noa 't Fieng,
't hat zon sjiekke dinger, mar iech jeleuf 't zint de dieng.

't Fienke Woar als klinge poet noa moeëde jans verrukt,
als of me oes e moeëdeblad ing poeppa houw jeplukd.
De mam zieng hoaze, hud en sjong dat vóng 't Fienke sjun,
't sjtatset midde durg de sjtroas, doa kiekket alles hin.

't Fienke dat woeët jroeeser, jong, wat woar dat kink e bild.
D'r honger noa d'r hoeevaat kroog 't Fienke nit jesjtild.
't Jood, 't zilver en zoeejaar d'r pels woar van de mam,
't loos ziech jeer bekiekke en 't noom 't ziech dervan.

't Fienke, dat wool trouwe joa, dat woar de mam ejaal,
da huët dat op mit lieëne, den dat is ing wuste kwaal.
't Sjtalt ziech vuur d'r sjpeiel en bekiekket zieng fiejoer,
häu iech e bisje van de mam, da häu iech poer natoer.