't Sjunste meëdsje van d'r maat

Tekst: 
Frans Stollman
Muziek: 
Peter Bartholomé
Artiest: 
Reënboagkloeb
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2000

Refreng:
't Sjunste meëdsje van d'r maat, sjteet tusje de eëpel en de sjlaat.
Dat kink deet ummer laache, went't zeët 'Los 't diech sjmaache'.
Mit sjpas jeet me noa d'r maat, vuur dat meëdsje, jet eëpel en jet sjlaat !
Mit sjpas jeet me noa d'r maat, vuur dat meëdsje, jet eëpel en jet sjlaat !

Uvveral is jód tse jelde, in jesjefter jroeës of kling.
Döks jenóg jon iech doa kiekke, jans ejaal of iech jet ving.
Ins in de wèch is mienne daag, zieën iech werm deë sjunne laach.

En vier hant de sjuns-te meëdsjer, dat is allang bekand.
Me hüet dat al ins zage, joa, zoeëjaar in d'r jezank.
Mar 't kink noa mienne sjmaach, is 't meëdsje mit deë laach.