't Sjwumbad

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Wie duks hat der jeminderoad
zieg nit doavuur jetsenkt
op eemoal koam 't dan doe durrig
't sjwumme woet jemengd
mar mit die sjwummerei
koam och d'r krig i mennig hoes
want wen d'r pap va sjwumme sjprecht
da weet de mam jaloesj
op eemaol vingt 't aa
wat haste da doa draa
doe jees doa janit sjwume zaag
wat deeste da nog doa

Refrein:
Wenste sjumme wils, jank alle daag
mar waal in 't wasser, en nit int jraas
en dink mar draa dat ieg diech hoale kom en breng
den iech vertrouw diech nit
alling op eeresteng
en dink mar draa dat ieg diech hoale kom en breng
den iech vertrouw diech nit
alling op eeresteng

vruujer jonkste noets doa hin
't hats woar veul tse sjwaag
maar tsier dat 't jemengd is
wilste alle daag
noe kal miech nit va sjwumme zaag
ieg meen doe wuuets soe sjlouw
doe jees doa vuur tse jaape zaag
ieg wees 't jans jenouw
da vingste al werrem aa
zaag loester ens noa miech
doe wits ieg bin nit jouw sjaloesj
mar ee dink zaan iech diech

mit dieng 65 jaor
d'r kop is kaal of jries
jeeste doa nit sjwumme zaag
dat maatst miech nit wies
den mit ding wiesse beetsjer
en dienne dikke hangeboeg
steeste flaig tse loere
hinge engge durrestroeg
maar ee dink zaan iech dieg
doe jees doa nit hen