't Stedje an de Maos, 't stedje an de Niers

Tekst: 
Midsteenblaozers
Muziek: 
P. Wolters
Artiest: 
Midsteenblaozers
Album: 
Plaats: 
Gennep
Jaartal: 
1985

Het is weer car-na-val,
D'rum zien wej op dit bal,
en mit zoan mo-je dao-ge,
kun-de gej 't ie-drein vrao-ge,
waor is de moj-ste plek?,
waor is oe vas-te stek?

Refrein:
't stedje an de Maos,
't stedje an de Niers,
zien men-se en ver-tier,
dao wil ik al-tied wo-ne,
't sted-je an de Maos,
ja det sted-je an de Niers.

want Gen-nep is m'n rots,
Bom-bak-kes an den top,
dat is m'n grut-ste trots,
vas-te-lao-vend mit Bom-bak-kes;
d'rum zing dan mit us mit,
mèr wel oet vol-le borst: