't Verke

Tekst: 
Gerard Heijltjes
Muziek: 
Gerard Heijltjes
Artiest: 
Album: 
'Kirchroa, ós Hemetsjtad'
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 

Vier hant e verke in d'r sjtal, inne lekkere klinge küsj.
Wat maad dat deer vuur inne krach, dat kunt 't sjteet werm drüg.
Da sjud de mam d'r traog werm vol, d'r küsj dróp-aa wie dol.
De eëpel-sjale - auwe kui - dat vreest ós verke nui.

Refreng:
Mie küsj-je, küsj-je, klinge küsj, noen vrès diech mer jód zat.
Da sjteet de janse boed vol vleesj, wens doe ins weës jesjlachd.
Mit preskop, poettes, leëverwoeësj, al wat e verke hat.
Doarum doe leve klinge küsj, noen vrès diech mer jód zat.