't weurt miech te väöl

Tekst: 
Raymonde Quaedvlieg
Muziek: 
Chris Andrews - Mel. 'To whom it concerns'
Artiest: 
FietseFreem
Album: 
Veer goon op stap - Marlstone CDL 9819
Plaats: 
Maastricht

Leef vrun iech zèk 't uuch:
Zie heet ziech sjus aon miech verluuch.

'n Unske hijj en unne kilo dao.
't Maakde miech niks oet, iech vroog d'r ouch neet nao.
Meh,vemiddag ging iech veur de spiegel stoon.
Toen wis iech zeker dit kin neet zoe wijjer goon.

Refrein:
Oh shit, 't weurt miech te väöl.
Noe is 't gedoon, 't weurt miech te väöl.
Diech kins wel zègke, och kerel 't vèlt nog wel mèt,
meh zoe is 't neet, iech weet wee 't zeet.

Iech dach lès, iech goei miech in de boch,
en höb miech toen direk un hiel duur brook gekoch.
Meh nao drijj daog, deeg iech ze weer ins aon.
Iech trok de rits umhoeg en ze waor nao de maon.