't is zo sjoon

Plaats: 
Roermond

't Is zo sjoon in òs Remunj te laeve,
al blief 't altied toch get naeme en gaeve.
't Is zo sjoon in òs Remunj te laeve,
al wurd d'r döks gevreigeld op het Munsterplein.