Traone passe neet bij diech

Tekst: 
Frans Theunisz
Muziek: 
W. Leykauf & G. Gestettner - mel: 'Tränen passen nicht zu dir'
Artiest: 
Frans Theunisz
Album: 
Nachraove - 'Hei is get loos' - Marlstone Recordings bv - CDL 9745
Plaats: 
Maastricht

Refrein:
Traone passe neet bij diech,
veeg die traon vaan die geziech.
Allerleefste, diech bis vaan miech.
Iech höb deks aon diech gedach.
Deit miech good este weer lachs.
Veer genete same daag en nach.

Want nao de rege komme zonnestraole.
'n Duuster wollek zal nog wel ins zien.
Traone passe neet bij diech,
veeg die traon vaan die geziech.
Allerleefste, diech bis vaan miech.

Leve daon iech vaan daag tot daag,
want zoelang iech bij diech blieve maag,
geef iech noe mien leefde aon diech trök,
want diech gaofs miech wermde en gelök.