U bent hier

Trek ins an de sjel, iech jef e rungsje

Tekst: 
Muziek: 
Artiest: 
De Martino's
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2003

Refrein:
Trek ins an de sjel, iech jef e rungsje.
Zets d'r kraan mer op en los mer joa.
Sjud 't beer mar lekker in die mungsje,
vier losse doch jing vol jlazer sjtoa.
Trek ins an de sjel, iech jef nog ee.
Vier zunt doch hei jemuutlich bijenee.

Kuns-ste in de Kirchroadsjer viedele,
dinkste al dierek, hei mots-te ziee.
E raar jeveul, dat jeet durch dienne korper,
den wats-se zies, dat jieet 't nurjens miee.
Diech sjpas tse maache is doch nit verkierd,
dat kroge vier als kinger al jelierd.......

't Is zoee sjun i Kirchroa tse leeve,
mit fester sjtiemmoeng en mit jouw moezziek.
War hei i jidder viedel weed jejeeve,
doarum is 't i Kirchroa doch zoee sjiek.
De lu die zunt jemuutlich bijenee,
en um en um zeet me jef hei ee.