Truuk i heële

Tekst: 
Wiel Knipa
Muziek: 
Wiel Knipa
Artiest: 
Wiel Knipa
Album: 
'Ut get dig good' - Onger os CD 7237
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Weë sjteet doa midden in de sjtad, beej d'r gevangetoere ?
Doa sjteet d'r Koëb va Heële zich zieng sjtad 'ns te beloe-re.
Heë kiekt 'ns noa de Prommenaat en huurt 't carillon.
Lets sjtong ich midden op d'r maat, en hoët ich wie e zong:

Ich bin weer truuk in Heële, weer in mieng ege sjtad.
Doa woë ich bin geboare en ich höb leefgehad.
De sjtad die mich et leefste van alle stejjen is,
is Heële, is Heële, umdat dat mien heemet is.
Is Heële, is Heële, umdat dat mien heemet is.

Heë wit noch wie et vreuger woar, woë alles hat gesjtange.
Mar dat zuut ooch d'r Koëb gans kloar, deë tied deë is vergan-ge.
Noe sjteet ing gans moderne sjtad, woë oëts Oud Heële sjtong.
Lets vroog ich: 'Koëb wie vingste dat ?' Doe hoët ich wie e zong:

Zoë geet et os toch allenöj. die oëts de sjtad verloate.
V'r komme ummer wer'm 'ns truuk, dat kinne v'r nit loate.
Graad wie d'r Koëb noa lange tied, d'r weg op heem aa vong,
zoë gong et mennige Heëleneër, geleuf mar datte zong: