Tsirkes Karneval

Tekst: 
Maurice Hinzen en Yvonne Savelberg
Muziek: 
René Krans
Artiest: 
K.K.K. De Sjtèchneëlsjer
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2007

Va hatse welkom allenui, komt erinner, komt d’r bij
De show vengt aa, ’t jeet werm loos!
Mit moezziek, sjpas en akrobate, noen komt d’r bij, weë wil nog kate?
’t Weëd mit üch hü grandioos!
D’r Tsirkes Karneval is doa, drum jut ens zitse, bliet nit sjtoa
Hu weëd jestaunt, vöal sjtomme kaal
D’r lieuw, d’r tiejer en de klone, en de manslü “oben ohne”
Dat is Tsirkes Karneval!

Refrein:
Tsirkes Karneval (Karneval)
De janse welt is op de bee,’t janse tselt is durjeree
Tsirkes Karneval (Karneval)
Mit kapriole, oalefante, sjtaunt d’r pap, d’r nònk, de tante
Tsirkes Karneval (Karneval)
Noen komt eri, dames en here, vuur junt üch ammezere
Tsirkes Karneval (Karneval)
Vuur presentere in de piste, de betste rasartieste

’t Tsirkestselt weëd òpjekroamd, de piste sjteet paraat
Artieste lofe durjeree, de letste proof jemaat
En went dan alles veëdieg is vuur ’t jroeëse Festival
Dan junt de tröate sjpelle vuur ’t Tsirkes Karneval