Tswiefel

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jrus oes Kirchroa' - Marlstone Recordings bv
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1985

Ver huuëre vas bijee, wat kan os passeëre ?
Tsezame sjtunt ver sterk, ver kanne os ja weëre.
Et is ejaal wat kunt, et jeet besjtemd.
Wail vieër os jot versjtunt, jeet et besjtemd.

Refreng:
Tswiefel, ja mie leef, wie mos ieg dieg dat zare.
Plutslieg is et doa en vengt aa an mieg tse knare.
Et zunt vroare, ach zoeë vul, ne nit an dieg.
Neum et kloare flauwekul, mar deep in mieg.

Ieg zuk noa antwoat, zuk noa woat, woa de vroar nit duudlieg is.
Et kan jee koat dat ieg noch zuk, dat nit alles zigger is.
Ieg wees nit wat ieg veng of wie ieg zuk.
Flaig is der tswiefel antwoat op jeluk.

Maag dieg jenne floep, ieg wel bij dieg blieve.
Doe kans mieg versjtoa, went se pieng has, hulpt jee vrieve.
Ieg probeër bis op de wotsel noa tse joa,
woarum der tswiefel in mieg kan besjtoa.

Tswiefels doe da noeëts of sjtels doe dieg jeng vroare,
went ver lofe hank in hank of ver hant os in de hoare ?
Et is ja nit zoeë erg, dat is jeweun.
Zoeë lang me kan bekalle wat me veult.