Twieëde-hans Hans

Tekst: 
Ger Prickaerts
Muziek: 
Jo Deusings
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Ich bin 't Grietje van d'r Hans, en neet ee bietje, me gans.
In d'r hieëmel gans hoeëg in de loch, is zieng vrouw en hei bin ich dat och.
Och al is heë neet mieë nui, leëveslank weëd ich hem neet mui….

Refrein:
Dat juus ich dat geluk han, mit miene twieëde-hans Hans,
dat juus ich zoe-ee sjtuk han, mit miene ieësjte klas Hans.
Miene Hans is inne ganse, ondanks dat twieëde-hanse.
Heë is d'r ieësjte en d'r betste, bei hem blief ich tot 't letste !

Wal jieëker vrouw wilt zoene man, wilt zoe-ee sjnepke wal han.
Knappe kop en parelwitte teng, beresjterk, heë drieëg mich óp de heng.
Neevebei ee groeët versjtank, 'ne man van de böavesjte plank….

En heë kan koake, mieë wie gaaf, leks dich de ving're draa aaf.
Zoene sjat, heë kokt vuur mich al daag, al zieng leefde geet durch miene maag.
Inne man van mar wieënig wöad, deste mieë hat heë a gen dröad….