Ummer mer de naas noa

Tekst: 
M. Quadflieg
Muziek: 
J. Quadflieg
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1986

Vroatste inne woatste waal mots zieë,
da kries doe doch jee urntlich antwoad mieë.
Iech vroag miech nit wie me dat mós versjtoa.
Me mos da jans jeweun de sjtroas aaf joa.

Refreng:
Ummer mer de naas noa, ummer mer de naas noa,
da kunt de vót van zelver doa.
Ummer mer de naas noa, ummer mer de naas noa,
da kunt de vót van zelver doa.

Doe kuns van zelver woatste waal mots zieë.
En och da ummer mieëtstens nit tse sjpieë.
En vroat diech inne wie has doe dat jedoa.
Zeës doe: doe mots jeweun de naas noa joa.

Noen wist uur wie dat in zie werk hei jeet.
Iech dink dat jidderinne dat versjteet.
En welt uur sjtrak va hei op heem aa joa,
da dut uur mich mer allenui ins noa.

Wils doe da sjpieëder in d'r hemmel 'rin,
en kries doe da och wirklich diene zin,
zeët da d'r Petroes hinge reëts aaf joa,
da mots doe jants jeweun d'r eck um sjloa.