Utopia (inne wónsjdroom)

Tekst: 
Herman Hirsch
Muziek: 
Herman Hirsch
Artiest: 
Herman Hirsch
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1981

Ós welt is sjun en ópjerümd, jee miensj is óntsevreie.
Óch nit jekankerd of jekümd, va jluk zient vier ze vleie.
Hei klapt 't, en hei zunt de lü tsevreie ...
Vier èse en vier drinke jód, weë kan ós dat verbeie.
Meent uur da noen, vier sjtunge hei de lü jet vuur tse leie,
dat kant uur uuch óch jaarnit losse beie ...
Vier kenne jinne heroin of kinger die al zoeffe,
ós sjtaatskas is óch zier jezónk, dat kunt van al 't poeffe.
Dat kunt van al 't zoeffe en 't poeffe wie ze zage ...
Mar doavuur broech vier ós joa, jing koppieng vuur tse maache ...
vier laache ...

Refreng:
't Jeet ós jod, 't jeet ós jod, 't kunt óch jinne jet tse kót.
't Jeet ós jot, 't is bij ós, a nuus tse kót.
Den 't jeet ós jod, 't jeet ós jod, 't kunt óch jinne jet tse kót.
't Jeet ós jot, 't is bij ós, a nuus tse kót.

Ze hant ós koelle tsouwjemaad, d'r Uul hat ós vesjpraoche,
iech zörg vuur uuch en anger werk, en óch vuur 't tse sjtaoche.
Deë hauw besjtimt d'r broadem al jeraoche ...
Heë daat, 't is doch jaas jenóg, vuur ós de kas tse sjpekke.
Noen ziet me dat vier ós mit dem, doch vliddieg dónge wekke.
Betsale dunt alling nog mar de jekke ...
Och jieët 't hei jing sjiedoenge en anger lü bekalle,
zoeëjaar nog de verbrechere, dön kan 't hei jevalle.
Dat vier ós jód verdrage is alling va hure zage ...
Doa waache de poliesse vuur, die laache bij 't kraache.
Ze waache ... en laache ...

't Lidsje wat hei wónsjdroom heesjt, dat junt vier noen besjlisse.
Mieljarde zunt joa al verpaafd, durch noa d'r mond tse sjisse.
Dat mósse die sjtom heure zelver wisse ...
Vier kere vuur ós eje duur, en wat is nog jezónger ?
Mar 't is nog ermód in de welt, en óch nog jroeëse hónger.
Vier zitse en vier wade óp e wónger ...
Went dat probleem is ópjelüesd, da kanne vier ieësj zage,
vier hure bij de nette lü, en dunt ós sjun verdrage.
't Wuur e paradies óp eëd, zoeë kanne vier kavere.
Mar vier hant ummer sjtriet en knies en hant ós in de vere,
dat losse ... probere ...