Vier broeche nit tse klage

Tekst: 
Frans Stollman en Peter Barthelomé
Muziek: 
Frans Stollman en Peter Barthelomé
Artiest: 
Reënboagkloeb Haander en 't Sankt Löarusje
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1995-1996 - Weerwaas Studio's - WWCD 029596
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2001

Refreng:
Vier broeche nit tse klage, 't jeet ós allemoal jód.
Vier darve rui-ieg zage, ós kunt doch nuus tse kót.
Vier broeche nit tse klage, 't is de muite weëd.
Mit vasteloavend, i Kirchroa, hant vier d'r himmel op de eëd.

Vier jeëve wieër, wat vier hant krieje, vier jeëve durch wie vier 't hant.
Doa druvver broecht me nit tse sjwieje, dat is uvveraal bekant.
Wat ós sjtad tse beië hat, nurjens angesj vingt me dat ...

Vier hant 't nit va inne vreëme, vier hant 't nit va anger lü.
Vier kroge tsiet vuur draa tse weëne, drum hant vier 't och nog hü.
Ós numt dat doch jinne aaf, 't bliet : Ki-rch-roa Alaaf...