Vunnef moal elf

Tekst: 
Gaston Jacobs & Jo Mertens
Muziek: 
Gaston Jacobs & Jo Mertens
Artiest: 
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1992

Refreng:
Vunnef moal elf, vunnef moal elf, tselt üch dat ins effe óp.
Vunnef en vóftsieg joare lank sjteet jans ós Kirchroa óp d´r kop.
Los ós zinge, los ós sjpringe, los ós danse, los ós sjanse.
In ós sjtedsje is jet loos, hei is ´t fes d´r letste sjrai.
Hei is ´t fes van d´r vasteloavendsverain.
Vunnef moal elf, vunnef moal elf, is joa vunnef en vóftsieg joar.
Joa alaaf, alaaf ós Kirchroa.

Hei is ´t doch ´t sjunste, hei is de jrüetste sjpas.
Hei in ós leefste Kirchroa, jidderinne hilt ziech vas.
Vier trekke durch de sjtroase, e hant ja vöal plezeer.
Vier krieje nit jenóg en vier zinge (da) ummer jeer.
Joa Kirchroa is werm doa, al vunnef en vóftsieg joar.

De wieëtsjaf in, de wieëtsjaf oes, inne laach mit ózze mónk.
Da kan ós nuus jebure, dat jild vuur oad en jonk.
Van in Sjpekhei bis Bliërhei, bis midde óp d´r Maat,
Joa, jidderinne zingt werm mit bis midde in de naat.
Joa, Kirchroa is werm doa, al vunnef en vóftsieg joar.