Vuur zunt inne vliejer

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Album: 
'Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète 4' - Onger Os CD7198
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1991

Refreng:
Vuur helle vliejer óp, en zient ze vleie.
Vuur sjtiege richtiech óp, oane tse duie.
Vuur helle vliejer óp en broeze durch de welt.
Zunt nit tse hoade vuur jee jood en óch jee jeld. (2x)

Jidder jek is angesj, dat weët waal ins jezaat.
En doabei jants jewis óch, a karnaval jedaat.
Me sjtreuft ziech inne kloon aa, en hat de jruëtste sjpas.
Mar vuur zunt inne vliejer, en hant va jinne las.

Went me in jedanke, doa boave i jen loeët,
zoeë vrij wie inne voerel, de zón ins puutsje koeët.
Dan is me in de wolke en hat de jruëtste sjpas.
Ja, vuur zunt inne vliejer, en hant va jinne las.