Wat haet 't ós gebrach

Tekst: 
Jos Meessen
Muziek: 
Jos Meessen
Artiest: 
Jos Meessen
Album: 
Jos Meessen - 'Oêt druime gebaore' - Marlstone Recordings BV - 099118 CD
Plaats: 
Berg en Terblijt

vier howwe allenej e verke
en allemaol hinne en kniên
en 't zóndes nao g'n kirk
al waor 't dèks mer vuer de sjiên
en vier oote sjpek en èrpel
woevuer vier dankbaar mooste zin
en d'r baas ènne hergot
en dae betaalde vöel te min
vier mooste lieje zonger 'klage
kroge d'n hieëmel va kirk en god
buig dien luif krieste d'r zaenge
want dat waor eimal dien lot
mer 't wichtigste waor 't aazieë
en da speciaal d'r boêtekant
want me moos de sjiên ophowte
va good fetsoên en gezónd versjtand

noê höb' vier video en ein diepvries
mit daoïn verke, god en kniên
't is aoves disco of e fieëske
al is 't dèks mer vuer de sjiên
want doe mós ueveral aa mitdoeën
want dan huerste gans debiê
en al kos 't da vöel cente
en al mak 't dich neet vriê
toch riej vier in dieke autoos
moeëdetrends hêds hél achternao
en vier höbbe geinen'tied mieë
en te wieënig geld vuer dit besjtao
mer 't aazieë blief belangriêk
dat juus geit ós aan de vot
en mót vier effe neet producere
da dink vier sjtiekem waer aan God

en wat haet 't ós gebrach
zuug die auge, doef en vaal
de sjpeegel van de zieël
mit versjtokde hartetaal
't goof dich waal è aazieën
mer gein identiteit
bliefs allein binne de massa
woe-in èch loêstere neet besjteit
de duer van 't verlange
die nao eige laevesgeis
blief angsvallig aafgesjlaote
dat allein zin sjtuert 't meis
mer voêle wesj hing me neet boeête
dat is sjlech vuer de moraal
't vinster nao 't hart blief hartsjtikke toe
bang vuer 't oeërdeil en 't sjendaal