Wat hat dat da?

Tekst: 
Dré van de Berg & Jo Donners
Muziek: 
Dré van de Berg & Jo Donners
Artiest: 
Kammauw
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2007

In de sjtroas bij ós doa woeënt e mokkel
dat sjteet d’r janse daag óp inne zokkel
jans ópjekallefatert wie ing pauw
va hót noa hoar, nè , ’t hat jing rouw
dat mokkel is jeweun e sjtute oas
en doarum zingt da óch de janse sjtroas

Refrein:
Wat hat dat da wat wil dat da
woarum hat dat doa dat da aa
dat is doch nit normaal
dat jieët alling mer kal
wat hat dat da, wat wil dat da
dat mós in d’r tattuutata
dat mokkel hat inne knal
dat mingt ’t wüer ummer karnaval

Jezzes nè dat mokkel hat klamotte
die rüche sjterk noa bölsjer vuur de motte
’t prieskeëtje hingt nog hinge draa
doa kans doe zieë wat ’t koste en woava
dat mokkel deet de sjtroas e bis-je leed
wen ’t jesjtivveld de stroas óp jeet

Zoeë zies doe dan ’t janse joar
óch hij en doa inne jek
ja kiek mer ins jód um diech rum
ze sjtunt óp jidder ek