Wat kan ich da dra doë dat ich 'ne winkbuul bin

Tekst: 
Wiel Knipa
Muziek: 
Wiel Knipa
Artiest: 
Wiel Knipa
Album: 
Wiel Knipa - 'Ut get dig good' - Onger os CD 7237
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 

Refrein:
Wat kan ich da dra doë dat ich 'ne Winkbuul bin,
'ne Winkbuul bin, 'ne Winkbuul bin.
Wat kan et zië dat ich neet oane Heële kin ?
Weil ich inne Winkbuul bin !

Mieng Mam how graad wie Jacob how twelf jonge aa gen rök.
Ze woëte groët en vloge oet, de welt i, sjtuk vuur sjtuk.
Et koam nog waal 'ns inne truuk noa ozze koal en leem.
Mar och, deë gong wer voet en ich, d'r Benjamin bloof heem:
Zoë is 't, en 't is noe eemoal zoë,
wat kan ich doa in 's hiëmels naam dra doë ?

E paar joar woar mich Heële kwiet, dat han ich noëts berouwd.
D'r Amor trok mich Holland i doa han ich heur getrouwd.
Die mich ming sjtad vergeëte loot, woë ich zoë ziër aa hong.
Mar ziër lang hat et neet gedoerd bis heij os huuske sjtong:
Zoë is 't, en 't is noe eemoal zoë,
wat kan ich doa in 's hiëmels naam dra doë ?

En wen ich ins versjliëte bin en lang al wer alling.
Dan dink ich truuk aan wat vuurgood en wat op heem aa ging.
Mar wen ich oëts beij Petrus kom dan weet ich welke leem,
mie letzte ruiig bed zal zieë: ooch dan nog bin ich heem ! :
Zoë is 't, en 't is noe eemoal zoë,
wat kan ich doa in 's hiëmels naam dra doë ?