Wat is 't hees

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Weëd wakker' - Marlstone cdl-9638
Plaats: 
Kerkrade

In Rio woar jet loos, wie iech 't vurrieg joar doa zoos,
en daat an vasteloavend, Samba deë jevelt.
Iech han bij alles mitjeheld, toch daat iech inne oavend:
Jong wat wuur 't toch jans sjun, kraachet hei ins 't jebun.
't Sjunste óp de welt, dat is wat miech nog felt.

Refreng:
Ohûhûhûh, mit vasteloavend ohûhûhûh, mit karnaval.
Ohohoho, zoe wie vanoavend ohohohoh, zoe wie uvveral.
Wat is 't hees, wat is 't lekker, mit vasteloavend dunt vier jekker.
Wat is 't werm, wat is 't sjun, vasteloavend in de zon.

Rio is ing sjtad, die zoeëvul dinger hat, die Kirchoa nit kan beië.
Jef miech mar de zieë en alles watste kries tse zieë, dat maat ee miensj
tsevreië.
Mit vasteloavend bin iech doa en los miech ins örndlieg joa.
Kom iech werm noa heem en zing deë auwe leem, mar dan waal in samba.