Wat zeëste miech dan noen!

Tekst: 
Jan Meijs
Muziek: 
Jan Meijs
Artiest: 
Sjpaskloeb Verkierd Erum
Album: 
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
2011

Op d’r maat weëd ee sjwumbad jemaad,
dat hat d’r Joep miech zelver jezaad.
Joa d’r plaan is al joarelank jemaad,
is jinne kal, dat weëd wirklieg doa jemaad.

Refrein:
Jong wat zeëste miech da noen
weë hat diech dat noe jezaad,
ze hant diech hei jet wies jemaad.
Jong wat zeëste miech da noen
weë hat diech dat wies jemaad,
dat is doch alles sjtomme kal
In de Sjpringbron doa óp jen Blieërhei
lik ing krokodil op ing janse wiesse sjprei.
En d’r pastoer doabove óp jen hei
kriet inne helikopter noen derbei.

Ózze Jaan hat ‘t Trees adieë jezaad,
dat hat zieng sjweiermam miech zelf jezaad.
Häu d’r Frens ‘t zelver nit jezaad,
dat zieng nui pruk va peëdshoar is jemaat
Jong,
wie kunste an deë kal,
weë hat diech dat i joddeswil jezaad.
Doe wits doch wat
ste hei werm has jebraad,
Doe has d’r janse boel ram jek jemaad.

Op d’r maat weëd ee sjwumbad jemaad,
dat hat d’r Joep miech zelver jezaad.
Joa d’r plaan is al joarelank jemaad,
is jinne kal, dat weëd wirklieg doa jemaad.
Op d’r maat weëd ee sjwumbad jemaad,
dat hat d’r Joep miech zelver jezaad.
Joa d’r plaan is al joarelank jemaad,
is jinne kal, dat weëd wirklieg doa jemaad.
Jong wat zëeste miech da noen,
haste alles noen jebraad.
Has d’r boel ram jek jemaad.