Weerwaas

Tekst: 
Paul Weelen
Muziek: 
Paul Weelen
Artiest: 
Weerwaas
Album: 
Weerwaas - 'Jrus oes Kirchroa' - Marlstone Recordings bv
Plaats: 
Kerkrade

Iech hauw de hoare jans kot, den zoeë vool et nit op,
en koeët me nit drum laache.
Den et woar jee jezig, hoare teëje der sjtrig.
Dat koeët me doe nit maache.
Mar ieg han jelieërd rigtieg sjtoots drop tse zieë,
zoe wie iech bin, zoeë bin iech woeëde.
Ieg han mieng sjemde verlieérd, durg jans aofe tse zieë.
Iech han miene eje moeëde.

Refreng:
Iech han der weerwaas op der kop, deë is nit aaf tse sjeëre.
Iech han der weerwaas op der kop, al wel me dat probeëre.
Deë bliet doa.

Wat me wal ens zeët, is wie auwer me weéd,
de wil hoare junt verloare.
Me leuft in de rei, den me huuét jeër derbij,
mit et gruië van de joare.
Mar ieg han jelieërd rigtieg sjtoots drop tse zieë,
zoe wie iech bin zoeë wil iech blieve.
Ieg han och jelieërd han ich der weerwaas nit mieë,
dan kan me mieg aafsjrieve.

Ieg loog noen zoeë ronk en ieg veul mieg jezonk,
der weerwaas is labendieg.
Miech jevelt miene sjnit, den mit jeddere sjrit,
merk iech deë hat tsak in zieg.
Et hat zieg jenne besjwieërd en et hat jenne jesjoept.
Der weerwaas bliet oave drop sjtoa.
Iech han och jelieëd: is et mit enne jefloept,
dan komme der honged noa.