Wenn vasteloavendsjekke durch de sjtroase trekke

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Artiest: 
Sjeef Jewikkeld
Album: 
Kirchröatsjer Vasteloavends Sjlajere 1996-1997 - Weerwaas Studio's - WWCD 061296
Plaats: 
Kerkrade
Jaartal: 
1997

Refreng:
Went vasteloavendsjekke durch de sjtroasë trekke, viert ós Kirchroa karneval.
De sjpas sjteet jroeës jesjrève, sjun is noen 't Ieëve, hei bij ós mit karneval.
't Tsentroem van de sjtiemmoeng likt bij ós, en dat losse vier mit karneval nit los.

Zondieg, mondieg, deesdieg, inne jekkesjtal.
Kirchroa viert mit hats en zieël noen karnevai.
Durch de sjtroase mit jezank, is de janse sjtad óp jank.

Jiddes joar werm wade óp die drei sjun daach,
sjleet ós hetsje flofter vuur deë klonelaach.
Is die sjunste tsiet dan doa, trekke vier durch Kirchroa.