Wie sjun os Kirchroa is (os Kirchroa 2)

Tekst: 
Jo Schulteis
Muziek: 
Jo Schulteis
Plaats: 
Kerkrade

't Leëve is ing zusse las, en oad en jonk hant de jruëtste sjpas.
Weë hei i Kirchroa jeboare is sjoots op zieng sjtad,
die in 't midde van os welt, ee pleëtsje vónge hat.

Refreng:
Wie Heë Kirchroa hat jemaat, hat d'r Herjod uvverlaat,
dat mit moeziek en jezankk, 't janse leëve lank,
is 't paradies op Eëd, os Kirchroa is de muite weëd.

Óch vasteloavend weëd jevierd, dat kries doe hei al va kinks jelierd.
Doe zies verkleide en dinks wat ing sjön jekke tsiet.
Doe maats diech sjpass en weëds besjtimt dieng nerve jans flot kwiet.