Winkbülleblood

Tekst: 
E. Gieben-Reubsaet
Muziek: 
E. Gieben-Reubsaet
Artiest: 
Els Gieben en Cor Houben
Album: 
'De leedjes 1998' - de Winkbülle - CD0198
Plaats: 
Heerlen
Jaartal: 
1998

Refring:
Kunste oet Heële, geëf mich dan de hank.
Dan han ich dich mie gantse leeve al gekank.
Kunste oet Heële, deed mich richtig good.
Dan hant vier alletwiee, alletwiee Winkbülleblood.

Ut Lies, dat wool ins oet vreje goa.
Dat hau dat lieeve kink ze leeve noeets gedoa.
Ut dach: 'Wie koom ich noe aan inne gowe man,
de mien veut ins s'oavents lekker werme kan'.
Beej die gedanke kreeg ut al ing kluur,
en ut reep al beej de kuekeduer:
Noe geeve mich toch ing kans,
ich han zoe geer get sjants.

Inne boere jong, joa, dat woar der Joep.
Doa leepe de vrouluij al daag op de sjtoep.
Mer he hau alling oog vuur Annie Twiee en Dreej.
Die sjtonge dan mit milke al op ing reej.
Ach, leeve Joep, noe kiek toch um dich hin,
en kreeg dich ins ing richtige boerin.
Dan geëf mich ooch ing kans,
ich han zoe geer get sjants.

Joep en Lies ginge mit carnaval,
noa ut Heelisje vasteloaventsbal.
Der Joep, de zoog dat Lies doa in een heukske sjtoe,
en dach: 'Die lekkere prieje, die loat ich noeets mie goa'.
De kinger koame doanoa ieeker joar.
Ach leeve Joep, wie sjpielste dat toch kloar ?
Doa kreeg ich mich toch kans,
wat hau ich mich ing sjants.